پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

جوان

جوان: مقابل پیر، آن که زمان زیادی از عمرش نگذشته است.

از احکام آن در بابهای صلات، زکات، صوم، عتق و حدود سخن رفته است.

سلام کردن مرد به زن نامحرم مکروه است. در صورت جوان بودن زن، کراهت شدیدتر است. 1 جوان و مانند او که خوابشان سنگین است می‏توانند قبل از نیمه شب، نماز شب را به جا آورند؛ لیکن قضای آن در روز افضل از خواندن آن قبل از نیمه شب است2) ر نماز شب (.

شرط پرداخت زکات چارپایان، رسیدن آنها به حدّ نصاب است. اگر مقدار نصاب جوان باشند، پرداخت حیوان پیر جهت زکات کفایت نمی‏کند. 3 در دَوَران امر بین آزاد کردن برده پیر ناتوان و برده جوانی که هنوز مو بر صورتش نروییده، آزاد کردن پیر ناتوان، افضل است. 4 بوسیدن زوجه بر زوج جوان روزه دار مکروه است. 5

برخی گفته‏اند: اگر زنا کارِ مُحصن) ر احصان (پیر باشد دو حد بر او جاری می‏شود؛ یکی صد ضربه تازیانه و دیگری سنگسار شدن و اگر جوان باشد تنها حدّ دوم جاری می‏گردد؛ لیکن مشهور تفاوتی بین پیر و جوان قائل نشده و هر دو را مستحق دو حدّ دانسته‏اند. 6

1. العروة الوثقی 2 498 - 497 /5. جواهر الکلام 4 135 - 134 /15. 3 207 - 205 /7. الانوار اللوامع 5 237 /11. جواهر الکلام 6 314 /16. تحریر الاحکام 317 /5؛ جواهر الکلام 320 - 318 /4.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 135

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جوان» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

جوانان، شباب، فتیان، ُشُبّان

اعم

انسان ( فقه )

اخص

زن جوان، مرد جوان

وابسته

آلت تناسلی جوان، جوانی، حد زنای محصن جوان، حفظ جوان از انحراف، قرائت قرآن در جوانی، لباس جوان، نماز سالخورده با لباس جوان، وصیت بر جوان

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جوان به زیرصفحه جوان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 135
  • کتاب البیع جلد 2 : صفحه 497