پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"جور ( فقه )"واژه زیر را بکار ببرید:

ظلم ( فقه )