پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

جو: از غلاّت/ واحد وزن و طول.

جو، گاه به لحاظ جنس آن مطرح و موضوع احکامی قرار گرفته و گاه به عنوان واحد طول و وزن از آن یاد شده است

از جو به معنای دوم به مناسبت در ابواب مختلفی نظیر طهارت، صلات، زکات و دیات سخن رفته است.

در کتب فقهی به تبعِ روایات از جو به عنوان واحد وزن و طول نام برده شده که مقصود، جوِ معمولی از حیث حجم و وزن است.

از جوِ واحد طول در مسئله نماز مسافر و اینکه یکی از شرایط قصر نماز، پیمودن مسافت دو برید است، یاد شده است. در تحدید برید آمده است: دو برید، 24 میل، هر میل چهار هزار ذراع، هر

________________________________________

131

ذراع 24 انگشت) عرض انگشت (و هر انگشت، هفت جوِ متوسط به هم پیوسته است؛ به گونه‏ای که قسمت زیرین هر جو بر پشت جوِ دیگر قرار گیرد و اندازه عرض هر جو، هفت موی متوسط 'یابو' است. 9

غسل کردن با یک صاع و وضو گرفتن با یک مُدّ آب مستحب است. هر صاع، چهار مُدّ، هر مُدّ، دو رطل و یک چهارم رطل؛ هر رطل عراقی 91 مثقال شرعی؛ هر مثقال شرعی یک دینار؛ وزن هر دینار، یک درهم و سه هفتم درهم؛ هر درهم، شش دانق و هر دانق هشت دانه جوِ متوسط است. 10

1. جواهر الکلام 38 3 /6 و 451 /41؛ وسائل الشیعة 2 279 /25. وسائل الشیعة 3 12 /25. جواهرالکلام 419 /8؛ مستمسک العروة 497 /5؛ العروة الوثقی 4 391 /2. جواهر الکلام 342 /2 121 - 119 /3. 10 202 - 193 /14. 9 100 /24. 8 347 - 344 /23. 7 481 /22. 6 518 - 514. 5 207 - 205 /15 و 175 - 174 /15.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 130

اصطلاح‌نامه

اعم

آلات سنجش

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 130