پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

تازیانه

تازیانه: شلاق.

از آن در باب صوم و حدود سخن رفته است.

در شرع مقدّس اسلام برای ارتکاب برخی گناهان همچون زنا) ر زنا (و لواط) ر لواط (با شرایطی، حدّ مقرّر شده است. در ارتکاب دیگر گناهان کبیره) ر گناه کبیره (تعزیر) ر تعزیر (ثابت است. تازیانه در موارد زیر ابزار اجرای حدّ یا تعزیر است:

1. حدّ: زنای غیر محصن1) ر احصان (، مساحقه2) ر مساحقه (و بنابر مشهور تفخیذ3) ر تفخیذ (صد تازیانه؛ قذف4) ر قذف (و نوشیدن شراب) رشراب

(یا فقّاع) ر آب جو (هشتاد تازیانه5 و قیادت) ر قیادت (75 تازیانه6) ر حدود (.

2. تعزیر: تازیانه زدن بر مجرم به مقدار صلاحدید حاکم شرع. 7 در روایات برای پاره‏ای از جرایم مشمول تعزیر) ر تعزیر (، شمار تازیانه ذکر شده است، مانند روزه‏داری که در ماه رمضان با همسر خود آمیزش کند که هرکدام به 25 تازیانه تعزیر می‏شوند. 8

جنس تازیانه: تازیانه باید از نوع شلاق متعارف و بافته باشد؛ نه زیاد ضخیم و نه زیاد نازک. استفاده از مانند سیم، کابل و چوب جایز نیست. 9

کیفیّت تازیانه زدن: تازیانه باید بر همه بدن - جز مواضع خطرناک مانند سر، صورت، عورت و قلب - تقسیم شود و بر یک موضع که سبب آسیب‏پذیری بیشتر می‏گردد زده نشود. 10

احکام اجرای حدّ با تازیانه: بیمار و مستحاضه) ر استحاضه (اگر مستحق حدّ تازیانه باشند، حدّ بعد از بهبود و قطع خون بر آنان اجرا می‏شود. 11 حدّ تازیانه در گرما و سرمای شدید اجرا نمی‏شود؛ بدین جهت در زمستان، وسط روز و در تابستان در اوائل یا اواخر روز حدّ زده می‏شود. 12

) ر اقامه حدود (

1. جواهر الکلام 9 310 - 308 /16. 8 448. 7 400. 6 456. 5 429. 4 382. 3 388. 2 323 /41. استفتائات جدید) مکارم (10 492 /2. الروضة البهیة 205 /9؛ جواهرالکلام 361 /41؛ استفتائات جدید) مکارم (11 492 /2. جواهر الکلام 343. 12 340 - 339 /41.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 315

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «جَلْد» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

تازیانه ( فقه )، حد اصغر، حد الله اصغر، حدّ جَلْد، شلاق ( فقه )

اعم

حدود ( عام )

اخص

جلد از روی لباس، جلد برهنه
به لحاظ جنسیت:
جلد زن، جلد مرد
به لحاظ محل جلد:
جلد بر سر، جلد بر صورت
به لحاظ موجب جلد:
جلد آمیزش کننده چارپا، جلد زناکار، جلد ساب، جلد شارب مسکر، جلد قاذف، جلد قَوّاد، جلد لواط کننده

وابسته

آیه جلد ( فقه )، اجرای حد جلد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه جَلْد به زیرصفحه جَلْد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

 • الفقه المأثور : صفحه 489
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 15 : صفحه 242
 • انوار الفقاهة جلد 1 : صفحه 289
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 28
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 262
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 2 : صفحه 315
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 99، 244، 252
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 267
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 285
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 2 : صفحه 558، 1558