پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

بدعت های عمر در جَلْد شراب خوار ، منابع:

الاستغاثه فی بدع الثلاثة جلد 1 صفحه 39