پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

حائض متّهم: حائض ناپرهیز از نجاسات. 1

عنوان یاد شده در باب طهارت به کار رفته است.

استفاده از سؤر) ر سؤر (حائض متهم، در وضو گرفتن، نوشیدن و مانند آن مکروه است. برخی، حکم یاد شده را به متهم و غیر متهم تعمیم داده‏اند. 2 بعضی نیز گفته‏اند: مقتضای نصوص، اختصاص کراهت به وضو است؛ بنابر این، استفاده از سؤر حائض در غیر وضو کراهت ندارد. 3

) ر حیض (

1. الحدائق الناضرة 422. 2 423 /1؛ جواهر الکلام 3 380 - 377 /1. الحدائق الناضرة 420 /1 و 423.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 192

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حایض بی مبالات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حایض متهمه

اعم

حایض ( فقه )

وابسته

حایض غیر متهم، نیم خورده حایض بی مبالات

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 1 : صفحه (377-380)
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 192