پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"حایض متهمه"واژه زیر را بکار ببرید:

حایض بی مبالات