پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حایض ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حائض

اعم

زن ( جنس )، محدث ( فقه )

اخص

دَمیّه
به لحاظ اتهام:
حایض بی مبالات، حایض غیر متهم
به لحاظ ذات عادت:
حایض صاحب عادت، حایض غیر صاحب عادت

وابسته

آمیزش حایض، آویختن تعویذات، اجاره حایض، احرام حایض، استبراء حایض، استظهار حایض، استمتاع از حایض، اسلام بعد غسل حیض، اعتکاف حایض، امتحان حایض، بوسه حایض، تحمید حایض، تسبیح حایض، تعلم احکام حیض، تفخیذ با حایض، تهلیل حایض، تیمم حایض، جلد حائض، حج حایض، حضور حایض نزد محتضر، حیض ( فقه )، دعای حایض، ذبح حایض، ذبیحه حائض، رجوع حایض به تمییز، زنای با حایض، سجده شکر حایض، صلوات حایض، طلاق حایض، طهارت بدن حائض، طواف حایض، ظهار حایض، عبادت حایض، عده حایض، عرق حایض، غسل حیض، قرائت تعویذات حال حیض، قرائت توسلات حال حیض، قرائت قرآن توسط حایض، قَسْم حائض، گردنبد منقوش به اسم پیامبر (ص)، لباس حایض، محرمات حایض، مس صفات خدا توسط محدث، مستحبات حایض، مکروهات حایض، نفسا، نماز حایض، نیم خورده حایض بی مبالات، ورود حائض به حرم ائمه(ع)، وضوی حایض

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حایض ( فقه ) به زیرصفحه حایض ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 47
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 289
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 171
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 393
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 143، (148-149)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 3 : صفحه 203
  • مهذب الاحکام جلد 3 : صفحه 160