پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:حجیت سد ذرایع.

  1. فرهنگ نامه اصول فقه

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حجیت فتح ذرایع» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اعتبار فتح ذرایع

وابسته

فتح ذرایع

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حجیت فتح ذرایع به زیرصفحه حجیت فتح ذرایع/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصول الفقه الاسلامی جلد 2 : صفحه 888
  • الاصول العامة للفقه المقارن : صفحه 409، 410، 411
  • منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامی) : صفحه 379