پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

حج استیجاری

حج استیجاری: حجی که در ازای اجرتی معیّن به نیابت از دیگری انجام گیرد) ر حج نیابتی (.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 216

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، حج نیابتی

اخص

حج استیجاری واجب الحج
به لحاظ منوب عنه:
حج استیجاری از دو نفر، حج استیجاری از زنده، حج استیجاری از میت
به لحاظ نوع:
حج إفراد استیجاری، حج بلدی استیجاری، حج تمتع استیجاری
به لحاظ واجب و مستحب:
حج مستحب استیجاری، حج واجب استیجاری

وابسته

استطاعت استیجاری، استیجار، تعیین راه، تفریغ ذمه میت، حج ( اعم )، حج تبرعی، حصر اجیر حج، صدّ اجیر حج، عدالت نایب حج، عمره استیجاری، فسخ اجاره ( فقه )، لباس احرام اجیر، مباشرت درحج استیجاری، نیابت استیجاری حج

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 188، 191
 • الفقه جلد 58 : صفحه 215
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 291
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 17 : صفحه 78
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 392، 393، (394-395)، 396، 401
 • ترجمه تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 155
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 108
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 152، 153
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 228، 328، 371، 378، 379، 396
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 7 : صفحه 379
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 216
 • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 290
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 395
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 9
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 2 : صفحه 122
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 143
 • معجم فقه الجواهر جلد 1 : صفحه 82
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 15 : صفحه 167
 • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 105، 239، 240، 247، 248، (256-257)، (265-266)
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 175، 179
 • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 332