پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حداد کافر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حداد زن ذمی

اعم

احکام کفار ( فقه )، حِداد

وابسته

حداد مسلمان، کافر ( فقه )

منابع

  • المصادر الفقهیة جلد 32 : صفحه 279، 439
  • المصادر الفقهیة جلد 33 : صفحه 477، 832، 970
  • المصادر الفقهیة جلد 34 : صفحه 1602
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 832
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 32 : صفحه 281
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 20 : صفحه 186، 433، 465
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 39 : صفحه 437
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 9 : صفحه 276، 278