پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

در حرمت یا کراهت خوردن مردمک چشم حیوان حلال گوشتِ تذکیه شده) ر تذکیه (اختلاف است. قول به حرمت، منسوب به مشهور است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 250

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حدقه چشم حلال گوشت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مردمک چشم حلال گوشت

اعم

محرمات حلال گوشت

وابسته

حیوان حلال گوشت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 310
  • الفقه جلد 76 : صفحه 176
  • المسائل المنتخبة : صفحه