پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

حدود النّاس

حدود النّاس: کیفرهای منوط به درخواست صاحب حقّ.

حدود النّاس، کیفرهایی است که اجرای آنها منوط به درخواست صاحب حقِّ تضییع شده است، مانند حدّ قذف) ر قذف (و به قول مشهور حدّ سرقت) ر سرقت (. از این حدود به حدود الآدمیین و حدّ مشترک بین خدا و مردم نیز تعبیر شده است. 1 در کلام برخی، حدّ قذف به عنوان حدود النّاس و حدّ سرقت به عنوان حدّ مشترک آمده است. 2

) ر حدود.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 258

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حد الناس» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حد آدمی، حدود آدمی، حدود الناس

اعم

حدود ( عام )

وابسته

اجتماع حدود آدمی، اجرای حد الناس، انسان ( فقه )، عفو حدالناس، وکالت در حد الناس

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حد الناس به زیرصفحه حد الناس/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 142
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 379
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 258