پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

حدود ( خاص )

اخص

تبعید قَوّاد، تراشیدن سر قَوّاد، جلد قَوّاد، قتل قواد

وابسته

توبه قَوّاد، سقوط حد قیادت، شرایط حد قیادت، فرار قَوّاد از حد، قیادت ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 9 : صفحه 127، 164
 • الفقه المأثور : صفحه 499
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 495
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 255
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 471
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 7 : صفحه 88
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه 400
 • ریاض المسائل جلد 10 : صفحه 107
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 3، 35، 52، 70، 95، 123، 183، 203، 245، 338، 366، 383، 410
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 4 : صفحه 162
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 6 : صفحه 281
 • فقه الحدود و التعزیرات : صفحه 441-442
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 538
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 471
 • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 2 : صفحه 563
 • مبانی تکملة المنهاج جلد 1 : صفحه 251
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 13 : صفحه 126
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 202
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 14 : صفحه 422
 • معجم فقه الجواهر جلد 5 : صفحه 143
 • مهذب الاحکام جلد 27 : صفحه 319