پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال جوارحی ( فقه )، حرکت ( تکان خوردن )

اخص

استداره، حرکت اندک جنین، حرکت جلوی پدر
به لحاظ تشییع کننده:
حرکت اطراف جنازه
به لحاظ عبادات:
حرکت بدن در غسل ارتماسی، حرکت در نماز، حرکت در وضو، حرکت محرم در سایه
به لحاظ نوع:
سفر ( فقه )

وابسته

انسان ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حرکت انسان به زیرصفحه حرکت انسان/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.