پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حق حبس زوجه» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حق حبس نکاح ( فقه )

اعم

احکام زوجه، حق حبس ( فقه )

وابسته

تمکین بشرط پرداخت مهریه

منابع