پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

حلال زاده: زاده شده از راه مشروع یا در حکم مشروع.

فرزندی که از راه آمیزش مشروع، مانند ازدواجِ صحیح یا در حکم مشروع، مانند آمیزش به شبهه) ر آمیزش به شبهه (زاده شده است، حلال زاده نامیده می‏شود1 و از آن در بابهای اجتهاد و تقلید، صلات، نکاح، قضاء و شهادات سخن گفته‏اند.

فقدان صفت حلال‏زادگی موجب سلب صلاحیت و اهلیت داشتن برای امور زیر است: مرجعیت تقلید؛ 2 امامت جمعه3 و جماعت؛ 4 قضاوت5 و گواهی دادن) ر شهادت (نزد قاضی. 6

________________________________________

367

کسی که حلال زاده بودنش مشکوک است، با داشتن پدر و مادری مشخص، محکوم به حلال زادگی است7 و اگر نداشته باشد، مانند کودکی که در سرزمین اسلام یا کفر پیدا شده، آیا محکوم به حلال زادگی است یا نه؟ ظاهر کلمات فقیهان قول نخست است. هرچند برخی آن را خالی از اشکال ندانسته‏اند. 8

کودک زاده شده از آمیزش حرام به حرمت عرضی) ر آمیزش (، مانند آمیزش در حال حیض، حلال زاده است. 9

) ر زنازاده (

1. الانواراللوامع 2 11 /14. الدرّ النّضید 3 448/1. جواهر الکلام 7 117 /41. 6 12 /40. 5 324 /13. 4 296 /11. مستند العروة) الصلاة (5 قسم 8 400 /2. جواهر الکلام 9 325 /13. توضیح المسائل مراجع 501 /2 م 2462.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 366

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حلال زاده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

رَشده

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

حلال زادگی قاضی، حلال زادگی مرجع تقلید

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 366
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 4 : صفحه 101