پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حنوط

وابسته

حنوط زن، مرد

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 4 : صفحه 22
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 76
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 182
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 78