پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

حدر

حَدْر: با شتاب خواندن.

عنوان یاد شده در باب صلات آمده است.

در اذان، حدر استحباب ندارد، لیکن در اقامه مستحب است. البته شتاب در خواندن اقامه باید با رعایت وقف در آخر هر فصل از فصول آن باشد و نباید به گونه‏ای خوانده شود که وقف رعایت نگردد.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 249

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

با شتاب خواندن اقامه

اعم

حَدْر، مستحبات اقامه

وابسته

اقامه نماز( مقابل اذان )، حَدْر در اذان

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 7 : صفحه 408
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 582
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 95
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 6 : صفحه 8
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 184
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 3 : صفحه 497
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 249
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 213
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 2 : صفحه 172
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 5 : صفحه 599
 • مهذب الاحکام جلد 6 : صفحه 83