پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آزاد: انسان آزاد، مال محسوب نمی‌شود. از این رو، کسی نمی‌تواند از راه خریدن و مانند آن مالک وی گردد، 24 و چنانچه کسی او را غصب (--» غصب) کند، از جهت غصب ضامن نیست؛ 25 همچنان که دزدیدن انسان آزاد موجب ثبوت حدّ سرقت (--» دزدی) نمی‌شود (--» آدم ربایی) ، مگر آن که او را بفروشد 26 (--» آدم فروشی) .

انسان آزاد مالک منافع و کار خویش است و می‌تواند با اجیر شدن، آن را به کسی اجاره دهد (--» اجاره) 27 و چنانچه کسی منافع و عمل او را غصب کند - مانند آن که به ستم، او را به کار بگیرد - ضامن مزد آن است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 121

اصطلاح‌نامه

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

اجاره حُرّ، استخدام حرّ، اقرار حرّ، التقاط حرّ، امامت حرّ، امان حرّ، بهتان به حُرّ، بیع حرّ، توارث حرّ و عبد، جرح حرّ، جنایت حرّ، حرّه، حنوط حرّ، دیه اعضای حرّ، دیه قتل حرّ، ربودن حرّ، رهن حرّ، زنای حرّ، سرقت حرّ، شهادت حرّ، ضمان جریره ( فقه )، ضمان حرّ، عاقله حرّ، عبد، قتل حرّ، قذف به حرّ، قذف حرّ، قصاص حرّ، قیادت حرّ، لواط حرّ، محلّل حرّ، منافع حرّ مغصوب، مهریه از منافع حرّ، وارث حرّ و عبد، وقف حرّ

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه حُرّ به زیرصفحه حُرّ/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 184
  • القواعد و الفوائد جلد 2 : صفحه 191
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 17 : صفحه 171
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 121
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 281