پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

حیات ( فقه )، شرایط ذبح

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 147، 150
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 141، 191
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 209
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11 : صفحه 495
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 80، 8278