پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «حیوان حرام گوشت اصلی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حرام گوشت اصلی، حرام گوشت ذاتی

اعم

حیوان حرام گوشت

وابسته

ادرار حرام گوشت اصلی، اصلی، حیوان حرام گوشت عارضی، مدفوع حرام گوشت، نماز با اجزای حرام گوشت

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 284
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 160
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 5 : صفحه 283
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 120
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه (291-292)