پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"حیوان غیر مأکول اللحم"واژه زیر را بکار ببرید:

حیوان حرام گوشت