پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"حیوان مأکول اللحم"واژه زیر را بکار ببرید:

حیوان حلال گوشت