پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

خرزة الدماغ

خَرَزَةُ الدِّماغ: غدّه مانندی در وسط مغز به اندازه نخود) نخود مغز (.

عنوان یاد شده در باب اطعمه و اشربه به کار رفته است.

خوردن چند چیز از اجزای حیوان حلال گوشت تذکیه شده، از جمله - بنابر آنچه به مشهور نسبت داده شده - نخود مغز، حرام است. برخی، قائل به کراهت آن شده‏اند1) ر خوردنی (.

1. جواهر الکلام 348 /36؛ مستند الشیعة 136 /15.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 445

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

حبه‌ای است در وسط مغز به رنگ خاکستری

مترادفات

از واژه «خرزه دماغ» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خرزةالدماغ، نخود مغز

اعم

محرمات حلال گوشت

وابسته

حیوان حلال گوشت

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 310
 • الفقه جلد 76 : صفحه 176
 • المسائل المنتخبة : صفحه 469
 • المهذب البارع جلد 4 : صفحه 215
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 89
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 161
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه 348
 • ریاض المسائل (ط.ق) جلد 2 : صفحه 287
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 445
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 347