پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

خرید

اخص

خرید کتاب از زکات، خرید کتب ضاله

وابسته

خمس پیش خرید کتاب

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خرید کتاب به زیرصفحه خرید کتاب/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.