پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

دقت در عاریه کتاب و خرید کتاب ، منابع:

منیة المرید فى ادب المفید و المستفید صفحه 346

نگارش(کتابت) کتاب در فسق ولید تعذر خرید کتاب ، منابع:

منیة المرید فى ادب المفید و المستفید صفحه 342