پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خرید کتب ضاله» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خرید مطبوعات گمراه کننده، خرید نشریات گمراه کننده

اعم

خرید کتاب

وابسته

ابطال کتب ضاله، بیع کتب ضاله، کتب ضاله، مطبوعات گمراه کننده، نشریات گمراه کننده

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 498
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 56
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 92، 93