پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «خشمگین» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

غضبان

اعم

انسان ( فقه )

وابسته

ارتداد خشمگین، انکار ضروری دین ( فقه )، بیع خشمگین، سب خشمگین، طلاق خشمگین، قسم خشمگین، مسابقه خشمگین، نذر خشمگین

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خشمگین به زیرصفحه خشمگین/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 495
  • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 71