پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 291، 295
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 356
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 57
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 437، 438