پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد اعم از معدن، گنج و امثال آن می‌باشد.

اعم

خمس ( عمل )

وابسته

هزینه سال

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه 18
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 18، 58
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 275
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 489