پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )

اخص

خمس مختلط به ربا

وابسته

خمس دین، زیادی حرام مختلط از خمس، مال مختلط به حرام، مجهول المالک ( فقه )، مصرف خمس مختلط به حرام

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خمس مختلط به حرام به زیرصفحه خمس مختلط به حرام/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الظن فی الصلوة و صلاة الاحتیاط جلد 4 : صفحه 320
  • الفقه جلد 33 : صفحه 170، 178، 218، 228
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 75، 76
  • ریاض المسائل جلد 3 : صفحه 296
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 128
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 487
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 415، 417، 418، 451