پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

خمس ( عمل )

وابسته

استخراج گنج، گنج

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه خمس گنج ( فقه ) به زیرصفحه خمس گنج ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 33 : صفحه (99-127)
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 354
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 77
  • ریاض المسائل جلد 3 : صفحه 291
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 29 : صفحه 236
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 128
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 486
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 4 : صفحه 299
  • مهذب الاحکام جلد 11 : صفحه 400