پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

دیدگاه شهید اول، محمد بن مکی ، 732 - 786 ق درباره خمس ( عمل ) ، منابع:

مجله پژوهشهاى قرآنى جلد 3 صفحه 45

دیدگاه طبرسی ، فضل بن حسن ، 468 - 548ق درباره موارد خمس ( عمل ) ، منابع:

التمهید فى علوم القرآن جلد 9 صفحه 462

اختلاف نظر فقهای امامیه درباره نیت وکیل در خمس ( عمل ) ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 75

وجوب قصد قربت در خمس ( عمل ) ، منابع:

المحجة البیضاء فی تهذیب الإحیاء جلد 2 صفحه 74

فتاوای فقهای شیعه درباره خمس ( عمل ) به فقهای شیعه ، منابع:

لله و للحقیقة جلد 1 صفحه 353

تاریخچه خمس ( عمل ) ، منابع:

لله و للحقیقة جلد 2 صفحه 363