پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"خَلط"واژه زیر را بکار ببرید:

اختلاط ( فقه )