پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

ر.ک:کتابشناسی علوم قرآن.

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دانشمندان علوم قرآنی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

علمای علوم قرآن

وابسته

علوم قرآن (حوزه اصلی)، مؤلّفان علوم قرآن

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه دانشمندان علوم قرآنی به زیرصفحه دانشمندان علوم قرآنی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع