پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مطلق اجاره مراد است.

مترادفات

از واژه «دعوی در اجاره» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

دعوی در عقد اجاره

اعم

احکام اجاره، دعوی در عقود

اخص

دعوی در اشتراط اجاره، دعوی در صحت اجاره
به لحاظ ارکان اجاره:
دعوی در أجرت، دعوی در اجیر، دعوی در عین مستاجره، دعوی در مدت اجاره
به لحاظ عقد اجاره:
دعوی اجاره مدعی به، دعوی اجاره و عاریه، دعوی اجاره و ودیعه، دعوی جعاله و اجاره، دعوی رهن و اجاره
به لحاظ عمل اجاره:
دعوی انجام عمل مستاجر، دعوی تلف محل عمل اجیر، دعوی در مبدأ محموله اجیر، دعوی در محموله اجیر، دعوی در مقصد محموله اجیر، دعوی درعمل اجیر
به لحاظ منافع اجاره:
دعوی در مسافت اجاره حیوان، دعوی در مسیر اجاره حیوان، دعوی در مقدار منافع اجاره

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 634
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 360
 • الفقه جلد 58 : صفحه 248، 250
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 4 : صفحه 393
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 287
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 27 : صفحه 341
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 387
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 288
 • قواعدالاحکام جلد 3 : صفحه 479
 • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 420
 • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 156، 161
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 20 : صفحه 458
 • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 188، 189