پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"دفن غیر مسلمان"واژه زیر را بکار ببرید:

دفن کافر