پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «دیش ماهواره» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آنتن های ماهواره، دستگاه های ماهواره، گیرنده های ماهواره

اعم

آلات مشترکه، رسانه، رسانه صوتی- تصویری

وابسته

استفاده از مدار حرکت ماهواره، تعمیر ماهواره، خرید ماهواره، ماهواره، نگاه به ماهواره، نگهداری ماهواره

منابع

  • اجوبة الاستفتاءات (فارسی) جلد 2 : صفحه 22