پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

دیه اعضای زن ( فقه )، دیه سر پستان

وابسته

جنایت بر سرپستان زن، دیه سر پستان مرد

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 10 : صفحه 234
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 582
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 43 : صفحه 264
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 21 : صفحه 296