پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ذواد بن علبة حارثی ، قرن2ق.» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ابو المنذر ذواد بن علبة الحارثی؛ ذؤاد بن علبه الحارثی الکوفی