پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذات بعل"واژه زیر را بکار ببرید:

زن شوهر دار