پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذات عادت وقتیه"واژه زیر را بکار ببرید:

حایض وقتیه