پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی


بجای واژه"ذات محرم"واژه زیر را بکار ببرید:

محارم ( فقه )