پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

احکام ذُو و ذات ( ادبیات ) ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 صفحه 277

معانی ذُو و ذات ( ادبیات ) ، منابع:

البرهان فى علوم القرآن (با حاشیه) جلد 4 صفحه 277