پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

عابد ( فقه )

وابسته

تباکی در ذکر

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ذاکر به زیرصفحه ذاکر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • کشف الغطاءعن مبهمات شریعة الغراء جلد 3 : صفحه 501