پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ذاکری کاشمری ، علی اکبر ، 1338 -» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

ذاکری ، علی اکبر؛ علی اکبر ذاکری؛ علی اکبر ذاکری خمی