پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

حدیث امام جعفر صادق علیه السلام درباره ذاکر ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 161

حدیث قدسی درباره ذاکر ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 161

کیفیت فناء فی الله برای ذاکر ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 241

مشروعیت ذکر به خاطر صفای نفس ذاکر به وسیله ذکر ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 203

انتفاء حجاب بین ذاکر و خدا به وسیله ذکر ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 184

وصایای رسول خدا(ص) به ابوذر غفاری ، جندب بن جناده ، - 32ق. درباره ذاکر ، منابع:

عین الحیاه جلد 2 صفحه 159

حالات ذاکر بعد از مراقبه ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 219

استمرار عطای الهی برای ذاکر ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 190

حدیث امام علی علیه السلام درباره ذکر و ذاکر ، منابع:

مراحل اخلاق در قرآن صفحه 289

حدیث درباره جایگاه ذاکر نزد خدا ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 166

ذکر ذاکر به سبب عنایت الهی ، منابع:

مراحل اخلاق در قرآن صفحه 289

رابطه صفای نفس ذاکر با مقام سرّ ، منابع:

بحرالمعارف جلد 1 صفحه 204