پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ذاکر صالحی ، غلامرضا ،1340-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

غلامرضا ذاکر صالحی