پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
از واژه «ذاکر خطیر ، حسین،1342-» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

خطیر،حسین؛ ذاکر ی خطیر ، حسین